از سوی رییس قوه قضاییه؛

دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» ابلاغ شد

دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

تاریخ انتشار: 7بهمن1397|15:27

کد خبر: 20411

به گزارش  صبح قریب  به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:

 دستورالعمل نظارت و پیگیـری حقوق عامّه

مقدمه

به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶  قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می باشد:
الف ـ  حقوق عامه : حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت  است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست ‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند.

ماده ۲ ـ دادستان‌ هرحوزه‌ قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون؛
۲ ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛
۳_ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می شود. ؛
۴ ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛
۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاههای نظارتی ذیربط اعلام می کند. دستگاههای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
تبصره۲ ـ دادستان های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵  این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.

ماده ۳ ـ در جهت نظارت و پیگیری موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم به عمل نیاورد، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید.

تبصره ـ در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور، در این گونه موارد طرح دعوای حقوقی از سوی دادستان، معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.

ماده ۴ ـ در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می آورد.
در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می کند.

تبصره  ـ دادستانهای سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ قانون مذکور مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده ۵ ـ در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.

تبصره۱ ـ دادستانها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس می نماید.
تبصره۲ ـ در مواردی که طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیت های فوق مقرر گردیده به همان صورت عمل می شود و الا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذی صلاح اقدام مقتضی را معمول می دارد.

ماده ۶ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است جهت کسب اطلاع و جمع آوری و دریافت گزارش های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه ای با قابلیت دسترسی دادستانهای سراسرکشور، با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید.

ماده ۷ ـ سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت های نهادهای مذکور بوده و یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رئیس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور می رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده ۸ ـ در کلیه مواردی که اقدام دادستان ها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملّی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد با هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل معمول می نمایند.

تبصره ـ در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی معمــول و مراتــب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام می نماید.

ماده ۹ ـ در موضوعات مشمول ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذی صلاح بین المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط به عمل نیامده و همچنین در صورتی که دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع به عمل نیامده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می نماید و راهکارها و پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارائه می کند و تا حصول نتیجه موضوع را  پیگیری می نماید.

 تبصره ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.
 

ماده ۱۰ ـ دادستان های حوزه های قضایی هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم  به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود. دادستان کل کشور نیز هر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده و در صورتی که مخلّ نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد جهت اطلاع عموم منتشر می کند.

ماده ۱۱ ـ رؤسای حوزه های قضایی بخش در مواردی که وظایف دادستان را انجام می دهند، مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

ماده ۱۲ ـ دادستانهای نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل می باشند. گزارش مذکور در ماده ۱۰ این دستورالعمل به رئیس سازمان نیروهای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان کل کشور اعلام شود.

ماده ۱۳ ـ اجــرای مقررات این دستورالعمل در جهت حفظ، نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستان ها نباید موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چارچوب  قوانین و مقررات صورت گرفته، گردد. در هر صورت در موارد اختلاف نظر، تصمیم گیری با دادستان کل کشور است.

ماده ۱۴ ـ هرگونه اطلاع رسانی دادستانها از قبیل اعلام به رسانه های محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، مصوب ۹/۸/۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه می باشد.

ماده ۱۵ ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمهید ساز و کار های لازم برای صیانت از حقوق عامه بر عهــده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بین دادستان کل و سایر دستگاههای تابعه قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل، رفع اختلاف با رئیس قوه قضاییه است.

ماده ۱۶ ـ‌ این دستورالعمل در ۱۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.        

 

                                                                                                                                             صادق آملی لاریجانی

دسته بندی قضایی ,
اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک
یادداشت

یادداشت

چرایی طرح سخنان «محسن رضایی» پس از 3 سال درباره حمله آمریکایی‌ها

یادداشت/محسن بابادی

راز فناناپذیری رونالدو و بوفون چیست؟

دکتر محسن رضایی

چرا انقلاب کردیم و حالا چه کنیم؟

یادداشت/محسن بابادی

گزارشی از شرح حال فولاد مقابل استقلال تهران.

یادداشت/محسن بابادی

نفت مسجدسلیمان آبروی فوتبال خوزستان در لیگ دسته یک

دکتر کرم رضا پیریایی

روزنامه‌نگار تراز جمهوری اسلامی

یادداشت/محسن بابادی

نقش تماشاگران در بازی نفت و استقلال چیست؟

محسن بابادی

مشکلات فوتبال خوزستان چیست؟

نویسنده: میر حافظ حوائج

رابطه فرهنگ و صلح

یادداشت/محسن بابادی

پرسپولیس خوب بود یا نفت آبادان ضعیف کار کرد؟

محسن بابادی

چگونه فوتبال مسجد سلیمان به اوج خواهد رسید؟

یادداشت/سید بهزاد اخلاقی

بالکان آبستن حوادث

یادداشت/محسن بابادی

برنده دربی کیست؟ استقلال، پرسپولیس یا هواداران؟

یادداشت/ محمدحسین پیریایی

امروز محسن رضایی کجاست؟

یادداشت//فعال فرهنگى اجتماعى "حميد منجم "

خودکشى دانشجوى علوم پزشکى تبریز به نام عبدالسلام/ دليلى بر ناکارآمدى سيستم آموزشى

آخرین اخبار
مصاحبه
فضای مجازی

وزیر ارتباطات اعلام کرد

توصیه رهبر انقلاب به آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات

توسط شورای عالی فضای مجازی؛

پیام رسان های داخلی برتر اعلام شدند

واکنش همتی به تحریم سپاه:

اقدام اخیر آمریکا تأثیر پایداری در بازارها ندارد

در واکنش به اقدام خصمانه تازه آمریکا علیه ایران؛

ظریف: آمریکا هدیه غلط دیگری به نتانیاهو در آستانه انتخابات داد

در اطلاعیه‌ای تأکید شد؛

سرلشکر باقری هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارد

فیروزآبادی:

هدف شبکه‌های هوشمند دیکته کردن شکل جدیدی از حکومت است

یک مقام مسئول در دفتر نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی اعلام کرد؛

تکذیب فعالیت مجدد کانال‌های منتسب به رهبرانقلاب در تلگرام

در فضای مجازی منتشر شد؛

واکنش ظریف به خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از یونسکو

الیاس حضرتی خبر داد؛

غیبت هاشمی در جلسات هیات دولت/ وزیر بهداشت استعفا کرد

توئیت قرآنی ظریف به مناسبت تولد حضرت مسیح (ع)؛

امیدوارم سال ۲۰۱۹ سال صلح و آرامش برای همه باشد