آخرین جلسه هیت مدیره بنیاد فرهنگی صبح قریب در سال 96