گزارش تصویری سرلشکر محسن رضایی در همایش روحانیون سپاه